PPH „Ewa-Bis” Sp. z o.o. realizuje projekt pt.

„Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa P.P.H Ewa-Bis Sp. z o.o. na rynkach Zatoki Perskiej”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PPH „Ewa-Bis” Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej.
Cele szczegółowe to:

  • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach,
  • rozwój sieci kontaktów,
  • poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów i zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

  1. Udział w zagranicznych wydarzeniach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy.
  2. Udział w misjach zagranicznych.
  3. Szkolenia dla pracowników P.P.H. Ewa – Bis Sp. z o. o. z zakresu umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.
  4. Doradztwo w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Planowane efekty projektu:

  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych,
  • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu od 01/04/2021 do 30/09/2022

Wartość projektu ogółem: 339 900.00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 135 960.00 PLN
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 203 940.00 PLN

Kontakt

EWA-BIS Sp. z o.o.

tel.: (22) 343 98 00

fax.: (22) 343 98 10

email.: sales(at)ewabis.com.pl

adres.: ul. Serwituty 25

02-233 Warszawa

NIP: 521-008-45-08 / KRS: 0000086953 / Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 100 000 PLN

EWA-BIS Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018