PPH „Ewa-Bis”  Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:

„Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa P. P. H. Ewa – Bis Sp. z o.o. poprzez realizację branżowego programu promocji”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania  3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa P.P.H. Ewa – Bis Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:

 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.

 

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Udział P.H. Ewa – Bis Sp. z o.o  w zagranicznych wydarzeniach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy.
 2. Udział w misjach zagranicznych.
 3. Doradztwo w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.
 4. Szkolenia dla pracowników P.P.H. Ewa – Bis Sp. z o.o z zakresu umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.

 

Planowane efekty projektu:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport;
 • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych;
 • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.
 •  

Okres realizacji projektu od 08.08.2016 r. do 31.05.2019 r.

 

Wartość projektu ogółem: 620 397,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 510 400,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 382 800,00 PLN

Kontakt

EWA-BIS Sp. z o.o.

tel.: (22) 343 98 00

fax.: (22) 343 98 10

email.: sales(at)ewabis.com.pl

adres.: ul. Serwituty 25

02-233 Warszawa

NIP: 521-008-45-08 / KRS: 0000086953 / Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 100 000 PLN

EWA-BIS Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018