Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „EWA-BIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pod nazwą: „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa P. P. H. Ewa – Bis Sp. z o.o. poprzez realizację strategii biznesowej.”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.2 „Modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Głównymi celami projektu są:

  • Wzrost eksportu towarów i usług,
  • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
  • Zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
  • Promocja regionu – Mazowsza.

Planowane efekty projektu:

  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport;
  • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych;
  • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.
  • wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie – 1 etat.

Okres realizacji projektu od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

Wartość projektu ogółem: 772 539,00 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 657 700,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 295 899,23 zł

www.dreamsart.pl
UE_EFRR_rgb

Kontakt

EWA-BIS Sp. z o.o.

tel.: (22) 343 98 00

fax.: (22) 343 98 10

email.: sales(at)ewabis.com.pl

adres.: ul. Serwituty 25

02-233 Warszawa

NIP: 521-008-45-08 / KRS: 0000086953 / Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 100 000 PLN

EWA-BIS Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018