PPH“Ewa-Bis”有限责任公司正在落实以下项目:

„ 通过实施行业推广计划来发展P. P. H. Ewa – Bis有限责任公司的出口业务

由欧盟共同资助的来自“欧洲区域发展基金”的分项措施3.3.3“面向品牌(Go to Brand促进生产类中小企业的品牌建设”

2014 – 2020年智能发展业务计划。

 

项目实施期间为201688日至2019531日。

项目总价值:620 397.00兹罗提

符合条件的开支金额:510 400.00兹罗提

欧盟基金(ERDF)的占有额:382 800.00兹罗提

联系

EWA-BIS 有限责任公司

手机 (22) 343 98 00

传真 (22) 343 98 10

电邮 sales(at)ewabis.com.pl

地址 ul. Serwituty 25

邮政编码 02-233 华沙

NIP: 521-008-45-08 / KRS: 0000086953 / Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 100 000 PLN

EWA-BIS Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018